خرید مطمئن
ضمانت ضمانت بازگشت وجه
درگاه پرداخت ملت درگاه پرداخت ملت نماد اعتماد نماد اعتماد الکترونیک
دسته بندی

دانلود تحقیق در مورد چند ضلعی ها جلسه سومبنام خدا


چند ضلعی ها


جلسه سوم


توازی و تعامد


a ll b خط a و خط b موازی هستند.


a ll b خط a و خط b موازی نیستند.


a b خط a بر خط b عمود است.


خطوط موازی و مورب


اگر خط مورب d دو خط موازی a و b را قطع کند، خط d را خط مورب بر a و b گوییم که زاویه های تند و باز مساوی زیر به دست می آیند.


 


اصول ﺗﻮازي اﻗﻠﯿﺪس


از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎرج ﯾﮏ ﺧﻂ، ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻣﯿﺘﻮان رﺳﻢ ﮐﺮد.


اﮔﺮ ﺧﻄﯽ ﯾﮑﯽ از دو ﺧﻂ ﻣﻮازي را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ، دﯾﮕﺮي را ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ .


دو ﺧﻂ ﻣﻮازي ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ، ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮازي ﻫﺴﺘﻨﺪ .


دو ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻮازي اﻧﺪ .


اﮔﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﺧﻂ ﻣﻮازي ﻋﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮد است. پرداخت و دانلود

برچسب ها : دانلود تحقیق در مورد چند ضلعی ها جلسه سوم چند ضلعی ها جلسه سوم دانلود دانلود تحقیق در مورد چند ضلعی ها جلسه سوم چند ضلعی ها جلسه سوم دانلود تحقیق مورد ضلعی جلسه

*نام
ایمیل
تلفن تماس
*سوال یا نظر